اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834:2005

هزینه دوره: 38000000 تومانISO 3834:2007 ایزو 3834 |ISO3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت. ایزو 3834 |ISO3834 که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید. این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود. ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی     ISO 3834:2005اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت. ISO3884-2 توسط کمیته فنی شماره ISO/TC 44 و زیر کمیته SC10 تحت عنوان ”یکسان سازی نیازمندیها در زمینه جوشکاری فلزات“ تهیه شده است. دامنه کاربرد این قسمت از استاندارد ایزو۳۸۳۴|ISO3834 الزامات کیفی جامع را برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در کارگاههای جوشکاری و یا در سایت تعریف می‌کند.

برای دریافت ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834:2005

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.