اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025: 2005

هزینه دوره: 38000000 تومانسیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها سازمان بین المللی استاندارد ایزو، پیرو تجربیات گسترده استاندارد های ایزو /IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، اخیرا" استانداردجهانی ایزو 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. ویرایش نهایی آن در سال 2005 صورت گرفته. استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و کالیبراسیون: این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد. هدف از پیاده سازی: واجبات مخصوص جهت کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کاليبراسيون و نیز نمونه برداری. اخذ ایزو ISO/IEC 17025:2005 ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون     ISO 17025: 2005به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تمامی اصول مدیریتی تایید صلاحیت و کالیبراسیون آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه ها از نظر میکروبیولوژی مورد تحلیل قرار گرفته و کل اصول مورد نیاز تایید صلاحیت و کالیبراسیون آزمایشگاه ها پیاده سازی خواهد شد.

برای دریافت ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO 17025: 2005

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.