اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت بازیافت کشتی ISO 30000:2009

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت بازیافت کشتی     ISO 30000:2009استاندارد کشتی ها و فنون دریایی-سیستم مدیریت بازیافت کشتی- مشخصه هایی برای سیستم مدیریت بازیافت کشتی همراه با تجهیزات ایمن و سازگار با محیط زیست ایزو 30000:2009، الزامات مورد نیاز سیستم مدیریتی را به منظور توسعه و پیاده سازی روش ها، سیاست ها و اهداف به منظور اجرای عملیات ایمن و سازگار با محیط زیست بازیافت کشتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ایجاد می کند. این الزامات با نیازمندی های قانونی و استانداردهای ایمنی و عناصر زیست محیطی مرتبط هستند تا مواردی که جهت انجام ایمن بازیافت کشتی و سازگاری با محیط زیست مورد نیازند محقق گردد. ISO 30000: 2009 مربوط به کل فرآیند می شود از جمله :پذیرش یک کشتی برای بازیافت،ارزیابی خطرات کشتی، شناسایی و مطابقت با هر اطلاع رسانی و الزامات موردنیاز واردات مرتبط با بازیافت کشتی،انجام فرآیند بازیافت به شیوه ای امن و سازگار با محیط زیست، انجام آموزش های مورد نیاز. حصول اطمینان از در دسترس بودن امکانات رفاهی- اجتماعی به عنوان مثال (کمک های اولیه، بازرسی های بهداشتی، مواد غذایی و نوشیدنی و...) ، ذخیره سازی و فرآوری مواد و ضایعات از کشتی، مدیریتموافقت نامه قراردادو کنترل مستندات فرایند، از جمله هر گونه اطلاع رسانی از دفع نهایی کشتی. ISO 30000: 2009 قابل انطباق با بازیافت تاسیسات هر کشتی مورد نظر است. ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت امن و سازگار با محیط زیست برای بازیافت کشتی. اطمینان از انطباق با سیاست های اعلام شده مدیریت امن و سازگار با محیط زیست نشان دادن انطباق باISO 30000: 2009 به وسیله تایید انطباق توسط طرفین، مانند مشتریان ویا به دنبال صدور گواهینامه از سیستم مدیریت توسط یک سازمان خارجی. با توجه به اینکه این روش حمل و نقل دریایی از جمله امن ترین روش های حمل و نقل هست جهت کم کردن اثرات زیست محیطی باید اقدامات درستی در نظر گرفته شود. به همین منظور کمیته فنی ایزو با همکاری IMO استانداردهایی را در زمینه تجهیزات تهیه دیده تا خطر الودگی دریایی کمتر شود.

برای دریافت ایزو مدیریت بازیافت کشتی ISO 30000:2009

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.