اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000: 2010

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی     ISO 26000: 2010مسئولیت پذیری اجتماعی این استاندارد، توصیه‌های بین‌المللی را برای ایجاد مسئولیت اجتماعی در سازمان شما ارائه می‌دهد. این استاندارد شما را در ایجاد و ارائه یک استراتژی مسئولیت اجتماعی بلندمدت در فعالیتتان راهنمایی می‌کندهمچنین به شما کمک می‌کند تا همه چیز را از فعالیت‌های کاری تا سیاست‌های محیط زیست، توسعه پایدار و جوامعی که بر آنها تأثیر می‌گذارید را درنظر بگیرید. مسئولیت اجتماعی چیست؟ ایزو 26000 بدون توجه به وسعت و موقعیت سازمان راهکارهای زیر رای برای آن به همراه دارد: • مفاهیم، شرایط و ضوابط مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی • پیشینه، گرایش ها و خصوصیات مسئولیت پذیری اجتماعی • قواعد، و طرز عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی • اهداف و موضوعات اصلی در امر مسئولیت پذیری اجتماعی • پیاده سازی، اجرا و ترویج رفتار مسئولیت پذیری اجتماعی در سراسر سازمان با استفاده از قواعد و طرز عمل مربوط به آن • شناسایی و ایجاد تعامل با سهامدران و شرکا • تعهدات ارتباطات، عملکرد و سایر اطلاعات مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی مسئولیت اجتماعی به یکی از مهم‌ترین عوامل اندازه‌ گیری عملکرد سازمانی تبدیل شده و این مسئله برای همه بخش‌های جامعه صدق می‌کند. مسئولیت اجتماعی یک وظیفه قانونی و شغلی سازمانی برای ملاحظه اثرات محیطی و اجتماعی تصمیمات و فعالیت‌ها است. یک استراتژی مسئولیت شرکت، راه‌های توسعه پایدار را تبیین کرده و با سهامداران تعامل می‌کند و به‌طور اخلاقی رفتار می‌کند. مزایای ایزو26000 • طراحی و ساخت یک استراتژی مسئولیت اجتماعی برای حرفه شما • تدوین این استراتژی برای هر محیط قانونی، فرهنگی، یا سیاسی • مدیریت مسائل اجتماعی یا محیطی خاص حرفه شما • درگیر شدن کارکنان، انجمن‌ها و شرکای تجاری در استراتژی شما • ایجاد اعتماد و اعتبار بیشتر به‌عنوان یک سازمان مسئول اجتماعی اخذ ایزو ISO 26000:2010 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تمامی نقش های مسئولیت اجتماعی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه استراتژی مسئولیت اجتماعی در سازمان مورد تحلیل قرار گرفته و کل ریسک نقش پذیری اجتماعی برطرف خواهد شد.