اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده ISO 17020: 2012

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده     ISO 17020: 2012معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده استاندارد 17020 جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند. هدف از این استاندارد مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید. دامنه کاربرد: استاندارد 17020 علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد. فواید پیاده سازی: • واجبات مشتری بطور کامل شرح داده شده،مستند و قابل درک میباشد • سازمان قابلیت تامین الزامات مشتری را میابد • نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی میگردد • واجبات ایمنی شناسایی می شوند اخذ ایزو ISO/IEC 17020 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سازمانهای بازرسی کننده مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده مورد تحلیل قرار گرفته و از طریق یک سازمان مستقل این تایید صلاحیت تایید می شود و می توان به این سازمانها اعتماد کرد

برای دریافت ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده ISO 17020: 2012

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.