اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی ISO 17001 :2005

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی     ISO 17001 :2005این استاندارد به عنصر بی طرفی میپردازد که در بسیاری از راهنماها و استانداردهای ارزیابی انطباقی کاربرد دارد و در برگیرنده اصول مورد توافقی است که به عنصر بی طرفی مفهوم میبخشد و همچنین بندهایی از استانداردهای ارزیابی انطباق را فراهم میکند که به عنوان الزامات در نظر گرفته میشوند. این استاندارد یک ساختار مشترک برای ارائه الزامات اتخاذ کرده است که تحت یک یا چند عنوان از موارد زیر گروه بندی می‌شوند: الف) الزامات عمومی، ب) الزامات ساختاری، ج) الزامات مربوط به منابع، د) الزامات مربوط به فرآیندها، ه) الزامات سیستم مدیریت بی طرفی عنصری است که از چندین جزء ساخته شده است؛ این اجزا خصوصیاتی هستند که به عنوان مبنا یا توسط شخصی که فعالیت های ارزیابی انطباق را انجام می‌دهد در نظر گرفته می‌شود. ای اجزا عبارتند از: الف) انجام فعالیت های ارزیابی انطباق با یک روش مبنی بر عینیت بدون گرایش، ب) شناسایی تعارض های منافع موجود و بالقوه مدیریت فعال آنها به منظور حصول اطمینان از عینی گرایی ج) استقلال نهاد ارزیابی انطباق و همچنین اشخاصی که فعالیت های ارزیابی انطباق را انجام میدهند از هر سازمان یا شخص دیگری که ذینفع در نتیجه فعالیت های ارزیابی انطباق است. ایزو مناسب است برای: 1)صنایع غذایی 5) انتشارات 2)صنایع خودرویی 6) مراکز آموزشی 3)شرکت های تولیدی 7) شرکت های پیمانکار 4)آژانس های مسافرتی 8) هتل ها

برای دریافت ایزو مدیریت ارزیابی انطباق بی طرفی ISO 17001 :2005

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.