نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
دوره اموزشی روانشناسی اجتماعی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی عمومی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی ورزش 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی کودک و نوجوان 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی تربیتی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی خانواده 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی یادگیری 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی ازدواج 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی رشد 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی مدیریت 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی جرم 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی کودکان 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی اعتیاد 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی بالینی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی رنگ 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی استرس 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی بازی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی درمان 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی زبان 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ازمون های روانشناسی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی فروش و مشتری 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی سلامت 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی شخصیت 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی وسواس 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی آناگرام 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روانشناسی صنعتی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آسیب شناسی اجتماعی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی پرورش استعداد در کودکان 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مثبت اندیشی و مقابله با استرس 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کاربرد نظام آراستگی در زندگی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ایجاد تعادل بین کار و زندگی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی بهداشت روانی در محیط کار 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی هدف گذاری کامل زندگی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مهارت های سالم زیستن (پیشرفته) 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تربیت مدیریت کودک 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ارتباط ،نفوذ و صمیمیت 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با روانشناسی اعصاب و غدد 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی عصب شناسی زبان 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اختلالات یادگیری و درمان آن 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره HSE 250 ساعت مجازی 5000000 ریال
پرورش و تکثیر گیاهان دارویی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
فروشنده گیاهان دارویی 110 ساعت مجازی 50000000 ریال
مربی مهد و پیش دبستانی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال