قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها ومراکز درمانی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 90 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره ی آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی :

سيستم اطلاعات انبار دارويي، نرم افزاري است که انجام عمليات تهيه و نگهداري داروها را از مرحله درخواست تا مرحله تهيه و تحويل به مصرف کننده مسير مي سازد. به منظور ارزيابي اين سيستم بايد به مقايسه ابعاد آن پرداخته شود که در اين پژوهش سيستم مذکور در ابعاد نظر کاربران و مديران، ويژگي هاي فني و قابليت هاي سيستم بررسي شد. روش کار: اين پژوهش از نوع کاربردي است که به روش توصيفي - مقايسه اي انجام شده است. در اين پژوهش نه مرکز آموزشي درماني شهر تهران به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. گردآوري داده ها با پرسشنامه و چک ليست انجام شد وروايي آن ها بر اساس نظر پنج نفر از کارشناسان مرتبط با سيستم سنجيده و براي تعيين پايايي پرسشنامه از شيوه آزمون - بازآزمون استفاده شد. نتايج در قالب جداول و نمودارهاي آماري ارائه شد. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که کاربران با بهره گيري از فناوري هاي جديد در اين سيستم موافق نيستند. ويژگي هاي فني سيستم ها تقريبا يکسان و مطلوب هستند و تمامي سيستم ها داراي قابليت هاي عمومي گزارش ها و محاسبات هستند ولي در قابليت هاي مديريت استثناء، پشتيباني و نظارتي برخي از سيستم ها کمترين امتياز را کسب کردند.

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی :

مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره ی آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی :

آشنایی با ارائه گزارشات لازم

آشنایی با کنترل مواد و انبارگردانی

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت انبار در بیمارستانها و مراکز درمانی :

مدیران

انبارداران

کارمندان مراکز درمانی

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)